معاونان
فرزاد بختیاری
  • فرزاد بختیاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد معاون توسعه مدیریت و منابع
غضنفر آرام
  • غضنفر آرام اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد معاون هزینه و رئیس اداره خزانه معین
طاهر شریف پور
  • طاهر شریف پور اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد معاون اقتصادی
^