سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد، زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه  نقش برجسته و موثري را در اجراي سياستهاي اقتصادي دولت ايفا مي نمايد  از  سال 1348 به عنوان بخشي از ذيحسابي شهرستان بهبهان ( خوزستان ) فعاليت نموده و از سال 1352 به ذيحسابي مستقل شهرستان بوير احمد ( ياسوج ) تبديل گرديد . از نيمه دوم سال 1356 به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد  ارتقاء يافت . سرانجام در نيمه دوم سال 1382 به سازمان امور اقتصاد ي و دارايي و اداره كل امور مالياتي تفكيك گرديد.

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد داراي سه حوزه معاونت پشتيباني، معاونت اقتصادي و معاونت هزينه و خزانه داري است.

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد علاوه بر انجام وظايف قانوني و محوله خويش در راستاي سياستهاي ابلاغي دولت، الان به عنوان دبيرخانه استاني ستاد هدفمند كردن يارانه ها،  دبير خانه استاني سهام عدالت و دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري استان و دبيرخانه هسته پژوهشي استان نيز مشغول به خدمات دهي و انجام فعاليت است  و در اين راستا اقدامات خوب و موثري را به انجام رسانده است .

^