*اهداف:

ـ ايجاد هماهنگي در اجراي سياستهاي اقتصادي و مالي كشور

ـ انجام مطالعات و پژوهشهاي مستمر و ارائه پيشنهاد جهت توسعه نظام اقتصادي و دارايي

ـ پاسخگويي سريع، دقيق و با كيفيت به انتظارات جامعه، كاركنان و دولت

ـ ايجاد فضاي مناسب جهت حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي

ـ بهبود مستمر در حوزه هاي سازماندهي، برنامه ريزي و اجراي امور اقتصادي و دارايي

*وظايف:

ـ اجراي سياستها و خط مشي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي

   ـ انجام امور محوله از طرف نهادي هاي ذيصلاح در راستاي سياستهاي عمومي دولت

   ـ پيشنهاد، دريافت،  بررسي و انجام امور مربوط به سرمايه گذاري در استان

   ـ نظارت بر فعاليت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي استان

   ـ همكاري در جهت وصول درآمدهاي استاني

 ـ نظارت بر واريز درآمدهاي عمومي كشور در سطح استان و همچنين اجراي وظايفي كه به موجب قانون محاسبات عمومي كشور،  آيين نامه تمركز وجوه سپرده و آيين نامه خزانه معين و ساير قوانين و مقررات به عهده خزانه معين در استان محول شده است

^